Obchodní podmínky

Děkujeme za váš nákup v obchodě Spoiled 2.0 na internetové adrese www.spoiled20.com. Naší snahou je zajistit, aby nákup proběhl k vaší nejvyšší spokojenosti. Společnost Selfportrait s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, Praha 4 148 00, identifikační číslo: 074 91 077, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301947, (pro větší srozumitelnost dále uvádíme jen jako „naše společnost“ nebo „my“ a jeho tvary). V těchto obchodních podmínkách (dále jen „podmínky) naleznete úpravu svých zákaznických práv a povinností v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi naší společností a osobou spotřebitele (dále jen „kupující“ nebo „naši zákazníci), nebo s podnikatelem v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel), prostřednictvím internetového obchodu naší společnosti, který provozujeme na internetové stránce www.spoiled20.com (dále jen „internetová  stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).
Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění podmínek může naše společnost měnit či doplňovat, avšak případnou změnu podmínek neuplatňuje na již přijaté objednávky.
Naši zákazníci si jsou vědomi skutečnosti, že koupí zboží v nabídce obchodu Spoiled 2.0 nevznikají žádná práva na užití registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod., pokud není naší společností v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

Uživatelský účet

Zákazníci si u naší společnosti mohou pro pohodlnější internetové nakupování na základě registrace založit svůj vlastní uživatelský účet. Jeho prostřednictvím mohou následně objednávat zboží snadněji. Aby jejich data nikdo nezneužil, je nutné zabezpečit uživatelský účet heslem. Tento účet je dostupný nepřetržitě, avšak v případě modernizace hardwaru nebo aktualizace našeho softwaru může dojít k dočasným výpadkům. Za případně obtíže se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Uzavření kupní smlouvy

Zboží prezentované na internetových stránkách www.spoiled20.com je informativního charakteru a naše společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že naše společnost obdrží objednávku velkého množství zboží, má právo písemně či telefonicky žádat kupujícího o dodatečné potvrzení  poptávky, nehledě na automaticky generované odpovědi internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu Spoiled 2.0. Tímto ustanovením není naše společnost omezena uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Veškeré náklady na komunikaci si kupující vždy hradí sám a souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a jejich použitím při uzavírání smlouvy.

Pro objednání zboží navštivte naše internetové stránky na adrese www.spoiled20.com. Zde jednoduše přidejte vámi vybrané zboží do nákupního košíku a posléze zvolte vámi preferovaný způsob platby a dopravy. Vaši objednávku a údaje v ní můžete před dokončením zkontrolovat, a tak se ujistit, že vždy dostanete vámi objednané zboží.Neprodleně po zaplacení objednávky obdržíte e-mail na vámi zvolenou emailovou adresu, že vaše objednávka čeká na vyřízení a případně, že naše společnost obdržela platbu za vaši objednávku. Dále vás budeme informovat o vyřízení objednávky, tedy o tom, že vámi vybrané zboží odesíláme na vaši adresu.

Smluvní vztah mezi naší společností a kupujícím vzniká přijetím potvrzení objednávky (akceptací), jenž zašleme našemu zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu.

V případě, že nebudeme evidovat platbu za vaši objednávku do 5 kalendářních dnů, kupní smlouva pozbývá platnosti a je nutné objednávku opakovat. 

Cena zboží a platební podmínky

Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny produktů nabízených na internetových stránkách www.spoiled20.com, vyhlásit slevové akce nebo opravit chybu v cenách, která by se mohla výjimečně objevit. V případě chyby v ceně vás o této chybě uvědomíme a umožníme vám realizovat transakci za správou cenu nebo zrušit objednávku bez dalších nákladů z vaší strany. Naše společnost nepožaduje po našich zákaznících žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu za objednané zboží, pokud se jedná o obvyklé množství objednávaných produktů.

Naše zboží můžete zaplatit hned několika způsoby. Převodem na účet společnosti nebo na dobírku, kdy je kupní cena splatná při předání zboží nebo přes internetovou platební bránu PayU. Veškeré ceny jsou uváděny s daní z přidané hodnoty. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od zaslání e-mailu naší společností, ve kterém bude uvedena kupní cena, číslo účtu a číslo objednávky. Variabilním symbolem je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby jsou naši zákazníci povinni také uvádět jako variabilní symbol číslo objednávky, abychom mohli vaši platbu registrovat. Vaši objednávku považujeme za zaplacenou v době, kdy je platba za ni připsána na účet naší společnosti. Jestliže nebude vaše platba za objednané zboží na účet naší společnosti připsána do pěti pracovních dní, vyhrazuje si naše společnost právo objednávku zrušit.

Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny. Součástí každé objednávky je také daňový doklad, který vám zašleme na emailovou adresu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo na zrušení své objednávky nebo vrácení zboží z libovolného důvodu. Pokud si přejete vrátit zboží zakoupené v internetovém obchodě www.spoiled20.com, zašlete naši společnosti oznámení o vrácení produktu, a to ve lhůtě čtrnácti dní ode dne vašeho fyzického převzetí nebo od převzetí produktu/produktů vámi pověřenou osobou. Pokud je předmětem dodávky několik druhů zboží, počíná lhůta běžet ode dne dodání poslední části objednávky. Za účelem uplatnění těchto práv je nutné váš záměr – vrátit zboží nebo zrušit objednávku, formulovat přesně a srozumitelně. Můžete tak učinit prostřednictvím našeho formuláře, který je přiložen níže (na konci obchodních podmínek). Formulář následně zašlete na e-mailovou adresu info@spoiled20.com.

Nelze vrátit zboží, které bylo individuálně upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu. Nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo nenávratně smíšeno s jinou látkou. Z hygienických důvodů nelze vrátit zboží, pokud bylo vyňato z původního uzavřeného obalu zabezpečeného pojistným kroužkem.

Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v souladu s podmínkami, kupní smlouva se od počátku ruší a zboží je třeba do čtrnácti dnů vrátit naší společnosti. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží naší společnosti a to i v případě, pokud nemůže být navráceno běžnou poštovní cestou. 

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy naše společnost, garantuje vrácení kupní ceny a nákladů na dopravu k našim zákazníkům do čtrnácti dnů od převzetí vráceného zboží, tak aby kupujícímu nevznikli další náklady spojené s odstoupením od smlouvy. V případě že bude vrácené zboží vykazovat vady, má naše společnost právo započíst škodu na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Jestliže naše společnost dodala společně s objednávkou dárek, je darovací smlouva mezi smluvními stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen společně se zbožím poskytnutý dárek vrátit. 

Naše společnost má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vám vrátíme kupní cenu bez zbytečného odkladu na váš účet. 

Doručování

Naše společnosti garantuje předání objednaného zboží maximálně do tří pracovních dní přepravci od potvrzení vaší objednávky. Objednávky zasíláme pouze kompletní a se všemi částmi. Prosíme o pochopení, že doručení může být ovlivněno mnoha okolnostmi, které po expedici zboží nelze předvídat nebo ovlivnit z naší strany. Pokud však k těmto okolnostem naneštěstí dojde, budeme vás informovat, abychom předešli případnému nedorozumění. Naše společnost nabízí dva dopravce pro doručení zboží: PPL a Zásilkovna. Způsob dopravy, který vám vyhovuje si můžete zvolit v košíku v našem webovém rozhraní. Pokud je zboží nutno z důvodu pochybení našich zákazníků doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, nese případné náklady kupující. Nebezpečí ztráty nebo poškození produktu na zákazníka přechází až v okamžiku, kdy dojde k jeho fyzickému převzetí zákazníkem nebo jím určenou osobou.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušným zákonem (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Naše společnost odpovídá za skutečnost, že zboží v době převzetí nemá žádné vady a má takové vlastnosti, jaké naše společnost popsala nebo které od něj lze očekávat na základě reklamy. Naše zboží dále odpovídá uváděné jakosti a hodí se pro uváděné účely nebo pro účely které jsou pro prodávané zboží obvyklé. Naše společnost ručí za správnost v množství, míře a hmotnosti. Zboží vyhovuje právním předpisům. 

Pokud by se naše společnost rozhodla prodávat se slevou zboží, které by mělo vady, nelze pro tyto vady požadovat slevu z kupní ceny. 

Práva z vadného plnění je možné uplatnit na e-mailové adrese info@spoiled20.com. Reklamace začíná okamžikem, kdy od vás převezmeme reklamované zboží.

Další práva z vadného plnění může určit reklamační řád.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Naši zákazníci mají možnost se obrátit na Českou obchodní inspekci, pokud nejsou spokojeni se způsobem řešení reklamace nebo pokud se domnívají, že naše společnost porušila jejich práva. Nejprve je ale třeba kontaktovat naši společnost. Jsme vždy nakloněni přátelskému řešení. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů lze uplatnit, pokud naše společnost nevyhověla reklamaci nebo pokud na ni kupující neobdržel odpověď po dobu delší než třiceti dní od její odeslání. V těchto případech se mohou naši zákazníci obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. 

Naše společnost využívá k vyřizování mimosoudních stížností e-mailovou adresu info@spoiled20.com. Odpověď vám zašleme při první možné příležitosti na e-mailovou adresu, která byla použita pro komunikaci s námi nebo na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve vašem požadavku jako adresu pro další komunikaci s naší společností. 

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména najít kompromisní řešení pro strany sporu a pomoci jim tak k uzavření soukromoprávní dohody. 

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto naše společnost informuje kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

Další dostupné informace lze získat na stránkách:
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah na základě této smlouvy i případné spory se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Naše společnost je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující ze zemí Evropské Unie případně ze třetích zemí svou objednávkou prohlašuje, že si je vědom, že na produkty obsahující Cannabidiol (CBD) se může vztahovat odlišná právní úprava než v České Republice, a přijímá veškerou odpovědnost, za objednání zboží do země konečného určení.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně podmínek je archivována naší společností v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Kontaktní údaje naší společnosti:
Sídlo:
Roztylská 1860/1, Chodov, Praha 4 148 00
adresa elektronické pošty: info@spoiled20.com

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10. 2020

Zavřít

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTS

Zavřít

Košík (0)

Cart is empty No products in the cart.

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTSJazyk

Zavřít