Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.spoiled20.com provozovaného společností Selfportrait s.r.o., IČ: 077 91 074, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301947

(dále jen „Prodávající“);

Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  1.3.1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu – spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce dle platné legislativy, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem v souladu s Kupní smlouvou. Pokud je zboží opatřeno datem minimální trvanlivosti/datem spotřeby, záruka se vztahuje po dobu vyznačenou na obalu. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti. Kvalita péče přímo ovlivňuje životnost zboží. Životnost zboží nemusí být shodná s délkou záruční doby. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé a dále na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určeným Prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé zanedbáním péče o zboží, které je v rozporu s doporučeními Prodávajícího.
 5. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Práva kupujícího z vad zboží

1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující – spotřebitel:

  • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, může Kupující – spotřebitel:

 • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny
 • žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
 • odstoupit od kupní smlouvy.

Zvolený způsob vyřízení reklamace nemůže Kupující – spotřebitel měnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo z vadného plnění Kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující – spotřebitel před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující – spotřebitel vadu sám způsobil.

2. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím – spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Práva Kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s pokyny Prodávajícího, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají pokynům na krabičce nebo pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím – spotřebitelem nebo třetí stranou.
4. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na níže uvedené e-mailové adrese:
info@spoiled20.com
5. Uplatní-li Kupující – spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil, jakož i způsob odstranění vady uplatněný Kupujícím – spotřebitelem. Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.
6. Má-li být Kupujícímu vrácena kupní cena nebo její část zaplacená Kupujícím Prodávajícímu voucherem, pak bude Kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena v podobě voucheru znějícího na hodnotu kupní ceny nebo její části.
7. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

Lhůty

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době jednoho (1) měsíce od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. 
 2. Vytkl-li Kupující – spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující – spotřebitel nemůže vadné zboží užívat. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 
 3. Kupující – spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu, tedy do tří (3) pracovních dnů poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za případné škody, pokud Kupující – spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. 
 4. Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

Vyřízení reklamace

 1. Kupující – spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, číslem objednávky, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující – spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující – spotřebitel je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží.
 2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jeho přepracováním nebo upravením ze strany Kupujícím – spotřebitelem, pokud bylo zboží poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí nebo jeho používáním a skladování v rozporu doporučením Prodávajícího.
 3. Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího – spotřebitele rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace a charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím – spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující – spotřebitel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 4. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží nebo jeho části apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího – spotřebitele. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím – spotřebitelem.
 5. Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu, Kupující – spotřebitel si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.
 6. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu – spotřebiteli písemně potvrdit na jeho e-mail.
 7. Kupující – spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.  
 8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží. Škoda, která vznikla Kupujícímu – spotřebiteli vadností zboží, musí být vždy Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím – spotřebiteli úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

Smluvní záruka za jakost

 1. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2020

Zavřít

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTS

Zavřít

Košík (0)

Cart is empty No products in the cart.

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTSJazyk

Zavřít